Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in D:\www\waterlijf.nl\www\textpattern\lib\constants.php on line 149 Waterlijf :: Beweging: Gurdjieff Sacred Dances, Festivals en Teambuilding :: Lijfwerk: Cranio Sacraal, Deep Field Relaxation en Stoelmassage
  1. Wat is Waterlijf?
  2. Wie is Waterlijf?
  3. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Waterlijf

Waterlijf gaat met zorg om met uw privacy. We zorgen voor het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. De missie van Waterlijf is het organiseren van activiteiten in de meest brede zin, zoals (privé-) sessies, lessen, retraites, workshops en kleine festivals, etc.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Waterlijf verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om evenementen of diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Waterlijf. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden zonder uw toestemming.
Gegevens die Waterlijf van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Waterlijf in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
1. Voornaam en achternaam
2. Geslacht
3. Eventueel geboortedatum
4. Eventueel gezondheidsgegevens (voor sessies craniosacraal therapie)
5. Eventueel Zorgverzekeringsgegevens (voor sessies craniosacraal therapie)
6. Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + stad)
7. Telefoonnummer
8. E-mailadres
9. Eventueel IP adres
10. Boekingsvoorkeuren (bij boekingen voor evenementen)

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken
Van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest, verwerken wij de medische en overige gegevens zoals aan ons verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG is ook de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) van toepassing op ons werk. Deze is van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:
Dossierplicht
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Na 15 jaar worden de dossiers vernietigd. Als u deze eerder wilt vernietigen kunt u dit te allen tijde aangeven aan de behandelaar.
Beroepsgeheim
Waterlijf behandelt enkel volwassenen. De behandelaar van Waterlijf is te allen tijde gebonden aan beroepsgeheim en mag geen inhoudelijke informatie openbaar maken en/of aan derden verstrekken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waterlijf.nl dan verwijderen we deze informatie.
Voor Genevieve van Beek als craniosacraal therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim, een geheimhoudingsplicht. Voor alle Waterlijf activiteiten, in de meest brede zin gebruiken wij uw naam en gegevens om contact te onderhouden en u te informeren over boekingen en toekomstige evenementen.

2. Doeleinden
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit Waterlijf. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Waterlijf. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u zich bij iedere nieuwsbrief afmelden door de betreffende link in de nieuwsbrief aan te klikken.
Waterlijf verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt:
1. Het afhandelen van uw boekingen
2. Verzenden van onze nieuwsbrief
3. U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. Afhandelen van betaling
5. U te informeren over wijzigingen van onze diensten
6. Om diensten te leveren
7. Als we daarvoor wettelijk verplicht zijn, bv. Voor onze belastinggegevens.
Voor de sessies craniosacraal therapie zijn we, op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden voor de volgende zaken:
1. Afhandelen van je betaling
2. Je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren (bv. Maken en plannen van afspraken en sessies. Contact met je opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier).
3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten
4. Om diensten te leveren
5. Als we daarvoor wettelijk verplicht zijn, bv. Voor onze belastinggegevens.

3. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Waterlijf gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Waterlijf zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

4. Hoe lang we gegevens bewaren
Waterlijf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van gegevens.

5. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Waterlijf verstrekt of verkoopt uw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, bv voor onze belastinggegevens. Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken.

6. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Waterlijf gebruikt geen (Google Analytics) cookies op haar website.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een email met een verzoek daartoe te sturen aan info@waterlijf.nl. Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door u gedaan is, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

8. Beveiliging
Waterlijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Waterlijf toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@waterlijf.nl

9. Uitschrijven
Voor berichten, zoals onze nieuwsbrief is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e- mail af te melden voor het ontvangen van berichten. Indien u geen prijs stelt op informatie over Waterlijf of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, anders dan het doel waarvoor de persoonsgegevens in eerste instantie door Waterlijf zijn opgevraagd, kunt u dit aan ons doorgeven via een mail naar info@waterlijf.nl of op de Mail Chimp nieuwsbrief die circa 3 x per jaar verschijnt aangeven door op de link ‘uitschrijven’ te klikken.

10. Wijzigingen privacyverklaring
Waterlijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

11. Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@waterlijf.nl
Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018.